adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.

 

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej  zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 o składanie Wniosku o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami i klauzulą informacyjną RODO, do Urzędu Miasta Czeladź – Referat Edukacji ul. Katowicka 45.
Usługa świadczona jest przez firmy specjalistyczne, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale niżej wymienione dokumenty:

 • WNIOSEK o dowóz dziecka - wniosek na rok szkolny 2020/2021
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka - (aktualne)
 • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - (aktualne)
 • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko

WNIOSKI należy składać w terminie do 7 sierpnia 2020 r.

Osoba koordynująca „dowóz dzieci niepełnosprawnych”: Referat Edukacji - Anna Bijak tel. 32 7637988  e-mail:
 

Zasady korzystania z dowozu zorganizowanego przez gminę Czeladź

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do bezpłatnego zorganizowanego przez gminę dowozu do przedszkoli, szkół i ośrodków jest złożenie wniosku z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka/ucznia, aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, aktualnym zaświadczeniem z przedszkola, szkoły lub ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tej jednostce oświatowej, bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
 2. Dowóz organizowany jest z możliwego miejsca postoju położonego najbliżej miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka, wskazanego we wniosku w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.
 3. W przypadku organizowania przez Miasto Czeladź dowozu do danego przedszkola, szkoły lub ośrodka dla dwóch i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest dowiezienie całej uprawnionej grupy na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej.
 4. W przypadku organizowania przez Miasto Czeladź powrotu do domu dla dwóch i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest organizacja dowozu do domu uwzględniająca zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów.
  Uczniowie czekający na powrót do domu zobowiązani są do skorzystania z opieki danej jednostki oświatowej.
 5. Dyrektorzy szkoły lub placówki oświatowej na podstawie art. 67 ust.1, art. 39 ust.1 ustawy o systemie oświaty powinni:
  1. zapewnić opiekę przy odbieraniu ucznia spod przedszkola, szkoły lub ośrodka od przewoźnika o wyznaczonych godzinach,
  2. zapewnić opiekę i organizację czasu wolnego ucznia przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
  3. zapewnić  opiekę i  organizację  czasu  wolnego  ucznia  po  zajęciach  lekcyjnych do czasu przyjazdu przewoźnika,
  4. zapewnić opiekę przy przekazywaniu ucznia spod przedszkola/szkoły/ośrodka  w wyznaczonych godzinach.
 6. Obowiązkiem rodzica jest punktualne oczekiwanie z dzieckiem w miejscu postoju oraz odbiór dziecka z miejsca postoju o wyznaczonych godzinach.
 7. Rodzic ponosi odpowiedzialność prawną za dziecko do momentu przekazania dziecka przewoźnikowi odwożącego go do przedszkola, szkoły lub ośrodka, a także od momentu odebrania dziecka  w wyznaczonym miejscu postoju od przewoźnika przewożącego dziecko z danej szkoły lub placówki oświatowej do miejsca zamieszkania.
 8. Godziny dowozu na trasie dom-przedszkole/szkoła/ośrodek-dom dla uczniów niepełnosprawnych  zostaną ustalone po wskazaniu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć przez placówki oświatowe.
 9. Rodzic ucznia, który z jakichś przyczyn nie będzie korzystać z transportu w danym dniu, wyznaczonym autobusem, zgłasza ten fakt telefonicznie Przewoźnikowi.

Obowiązki Przewoźnika oraz  pracownika pełniącego funkcję opiekuna

 1. Przewoźnik zapewnia bezpieczeństwo dzieciom niepełnosprawnym od momentu odebrania dziecka od rodzica, poprzez cały czas transportu, aż do chwili przekazania dziecka pracownikowi przedszkola/szkoły/ośrodka wyznaczonego przez Dyrektora do odebrania dziecka. W drodze powrotnej dziecka do domu Przewoźnik zapewnia bezpieczeństwo dzieciom niepełnosprawnym od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola/szkoły/ośrodka, poprzez cały czas transportu, aż do chwili przekazania dziecka rodzicowi.
 2. Przewoźnik zapewnia opiekunowi miejsce siedzące z tyłu pojazdu, które gwarantuje sprawowanie bezpośrednie opieki nad wszystkimi uczniami - pasażerami pojazdu.
 3. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
 4. Opiekun zwraca uwagę na bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie się uczniów niepełnosprawnych w czasie przejazdu.
 5. Opiekun zapewnia bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów z pojazdu i przejścia do lub z przedszkola/szkoły/ośrodka. Nie dopuszcza  do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości  widoczne są pojazdy jadące w obu kierunkach.
 6. W przypadku  stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów, opiekun nie dopuszcza  do ich przewozu.
 7. Opiekun podejmuje zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
 8. Wykonawca oraz opiekunowie przez niego zatrudniani, współpracują z dyrektorem przedszkola/szkoły/ośrodka w zakresie prawidłowej organizacji dowozów oraz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w trakcie transportu.
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Zał. nr 3 Wniosek-dowożenie uczniów niepełnosprawnych2019-2020.doc 20-07-29 12:21 60.5KB pobierz plik: Zał. nr 3 Wniosek-dowożenie uczniów niepełnosprawnych2019-2020.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry