adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.

1 marca 2018 r. rusza nabór do czeladzkich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019. Druki wniosków o przyjęcie będą dostępne w każdym przedszkolu.

Kryteria naboru
Do publicznego przedszkola w Czeladzi przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Czeladź. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.


W/w kryteria mają jednakową wartość. Do wniosku dołącza się określone w art. 151 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów tj.

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXIII/444/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

rodzice/prawni opiekunowie kandydata do przedszkola wykonujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczący się/ studiujący w systemie dziennym, lub prowadzący działalność gospodarczą – liczba punktów: 4;

w rodzinie kandydata występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – liczba punktów: 3;

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola – liczba punktów: 2.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci już uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny 2018/2019 „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w terminie od 20 do 28 lutego 2018 r. Druki deklaracji są do pobrania w każdym przedszkolu.

Terminy naboru
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli publicznych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. do godz. 15:00 w poszczególnych przedszkolach. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 20 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia składanych w dniach od 23 do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości 7 maja 2018 r. o godz. 15:00.

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź, terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry