adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi ZPORR 2004-2006 Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ulicy 21 Listopada w Czeladzi.

Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ulicy 21 Listopada w Czeladzi.

Wniosek dotyczący dofinansowania realizacji infrastruktury technicznej w rejonie zabytkowego osiedla przy ul. 21 Listopada został złożony w dniu 12 sierpnia 2004 roku w ramach konkursu ogłoszonego dla działania 3.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Obszary podlegające restrukturyzacji. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego projekt został zaakceptowany do dofinansowania.

Wniosek uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich złożonych do działania 3.2 i znajdował się na pierwszym miejscu listy rankingowej.
Decyzję o realizacji właśnie takiego projektu uzasadniał fakt, iż rejon ulicy 21 Listopada od dawna ulegał stopniowej degradacji i marginalizacji wobec innych obszarów w mieście. Należy podkreślić, iż jest to rejon starego, zabytkowego osiedla pogórniczego - kolonii Saturn i jako taki borykał się ze specyficznymi problemami będącymi następstwem likwidacji kopalni, działającej w mieście od 1869 roku.

Główne założenia

Realizowany projekt zakładał rozwiązanie problemów związanych między innymi z:

-niskim standardem obsługi mieszkańców i działających tutaj mikroprzedsiębiorstw przez infrastrukturę techniczną. Brak nowoczesnej infrastruktury ochrony środowiska zdecydowanie negatywnie wpływał na warunki mieszkaniowe w tym rejonie. Tymczasem projektowana w tym rejonie kanalizacja i wodociąg łącznie obsługują aż 1560 mieszkańców miasta (4,5%).

-obniżoną atrakcyjnością lokalizacyjną rejonu ulicy 21 Listopada i południowo-zachodniej części Czeladzi dla działalności gospodarczej, słaby wizerunek gospodarczy tego rejonu oraz zatarcie funkcji gospodarczych

-zużyciem technicznym i postępującą degradacją istniejącej i starej sieci skutkujące licznymi awariami sieci i związanymi z tym kosztami. Stara, szczątkowa sieć kopalniana była bardzo zniszczona – nie było możliwości jej modernizacji. W tym celu należało ją zlikwidować, a w jej miejsce wybudować nowoczesną infrastrukturę.

-brakiem kanalizacji rozdzielczej (tj. kanalizacji deszczowej i sanitarnej) i związanymi z tym skutkami dla rzeki Brynicy, dokąd trafiały ścieki.

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostały trzy rodzaje celów :

Ekonomiczne – mające na celu ograniczenie wydatków eksploatacyjnych oraz remontowych na wyeksploatowaną sieć wodociągową oraz kanalizacyjną;

Społeczne – ukierunkowane na podwyższenie standardu obsługi mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz warunków życia mieszkańców w rejonie ulicy 21 Listopada;

Ekologiczne – odnoszące się do ochrony środowiska – poprzez stworzenie
w rejonie ulicy 21 Listopada systemu kanalizacji zbiorczej, rozdzielczej obejmującej zasięgiem cały rejon, ścieki sanitarne trafiają na oczyszczalnię ścieków, a nie do rzeki Brynicy.

Inwestycja rozpoczęła się 15 listopada 2004 roku. Realizował ja na zlecenie gminy Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi, będący jednostką budżetową miasta.

foto ul. 21 Listopada

Odbiór końcowy nastąpił 9 grudnia 2005 roku.

 

W wyniku projektu zrealizowano kanalizację rozdzielczą dla rejonu ulicy 21 Listopada oraz zmodernizowano wodociąg.

 

Wybudowano:

  1. 788,5 mb nowej kanalizacji sanitarnej z 29 przyłączami,
  2. 1079 mb nowej kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami
    wodociąg o długości 742,5 mb.
foto ul. 21 Listopada

Częścią projektu było także odtworzenie drogi, chodników i parkingów. Ze względów technicznych wybudowane zostały także nowe przyłącza do budynków mieszkalnych i usługowych. Szczątkowa pokopalniana sieć ogólnospławna uległa likwidacji.

Zrealizowane sieci obsługują łącznie teren o powierzchni 19,2 ha i teren ulic 21 Listopada, część ulicy Dehnelów, ul. Powstańców Śląskich oraz Skłodowskiej Curie. Realizacja uzbrojenia w ul. 21 Listopada umożliwia także późniejsze podłączenie terenów i obiektów po dawnej KWK SATURN o łącznej powierzchni 36 ha i dalszą aktywizację gospodarczą Czeladzi.

Ogółem zadanie zrealizowano w kwocie 3 577 294,62 zł, z czego:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 804 432,61 zł
- z budżetu państwa: 240 591,01 zł
Pozostałą część stanowiły środki własne gminy.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry