adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Samorząd Straż Miejska Zadania Strazy Miejskiej

Do zadań Straży Miejskiej w Czeladzi należy w szczególności:

Straż Miejska


1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
3. Kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018r. poz. 317 i 650);
4. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
8. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
10. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Do zadań straży miejskiej należy w szczególności (…) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
Na tej podstawie Straż Miejska w Czeladzi od wielu lat prowadzi szeroką działalność profilaktyczną. W tym obszarze najbardziej aktywny jest inspektor do spraw nieletnich, który jest inicjatorem szeregu działań w tym zakresie, ukierunkowanych na edukację dzieci i młodzieży naszego miasta. W ramach współpracy utrzymujemy stały kontakt z dyrektorami, pedagogami, psychologami i wychowawcami placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów oświatowych, wyeliminowanie i przeciwdziałanie przejawom demoralizacji, przemocy oraz zapobieganie popełnieniu czynów karalnych poprzez proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i eliminowanie zachowań ryzykownych.


Nasze działania opierają się na organizowaniu spotkań i prowadzeniu prelekcji tematycznie dobranymi dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, ich poziomu edukacji i możliwości psychofizycznych w zakresie zagadnień dotyczących przestrzegania porządku publicznego i współżycia społecznego, także zapobiegania:


1. zagrożeniom w ruchu drogowym poprzez zaznajomienie dzieci i młodzieży z przepisami kodeksu drogowego tj:
- prawidłowe przechodzenie przez jezdnie,
- sygnalizacja świetlna i znaki drogowe,
- bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły,
- zasady ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy na rowerze, motorze i motocyklu.
2. zagrożeniom jakie można napotkać w życiu codziennym (na terenie przedszkola, szkoły, na podwórku, w trakcie wypoczynku), w tym;
- zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
- bezpieczne formy spędzania wolnego czasu w okresie zimowym,
- krzewienie kontrolowanej nieufności dzieci w stosunku do osób nieznajomych,
3. przejawom patologii społecznej (przemoc, agresja) w tym:
- odpowiedzialność prawna osób nieletnich.

 

 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry